Giới thiệu  » Tôn chỉ, mục đích

 
Tôn chỉ, mục đích  

Tôn chỉ, mục đích

Đại hội Thành lập Hội đồng họ Đỗ Nam Định lần thứ nhất đã biểu quyết tán thành Tôn chỉ, Mục đích của Hội

 
 
Tôn chỉ, mục đích  

Tôn chỉ, mục đích

Đại hội Thành lập Hội đồng họ Đỗ Nam Định lần thứ nhất đã biểu quyết tán thành Tôn chỉ, Mục đích của Hội: Tự nguyện - Khách quan - Minh Bạch - Hiệu quả!