Sự kiện  » Địa phương

THÔNG BÁO HỌP BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ NAM ĐỊNH - KỲ HỌP THỨ 2 KHÓA I

Thực hiện chương trình công tác nhiệm kỳ 2017-2020, Ban Thường trực Hội đồng họ Đỗ Nam Định tổ chức kỳ họp thứ 2, bắt đầu từ 8 giờ sáng Chủ nhật, ngày 11 tháng 3 năm 2018 (nhằm ngày 24, tháng Giêng, năm Mậu Tuất)

Trân trọng kính mời:

               - Các ông (bà) trong Ban Thường trực

               - Các ông trong Ban cố vấn

               - Các ông trong Ban Tài chính

       Về dự kỳ họp Ban thường trực Hội đồng họ Đỗ Nam Định, để bàn và thống nhất các nội dung hoạt động trọng tâm của Hội.

Thời gian: bắt đầu từ 8 giờ sáng Chủ nhật, ngày 11 tháng 3 năm 2018 (tức ngày 24, tháng Giêng, năm Mậu Tuất)

Địa điểm: Tại Chung cư số 345, xóm 4, xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

        Rất mong các ông/bà bố trí thời và công việc để về dự họp đủ thành phần và đúng giờ, đảm bảo cho kỳ họp được thành công!

 TM/ HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ NAM ĐỊNH

CHỦ TỊCH

Đỗ Phúc Hối