Tư liệu  » Văn kiện các kỳ họp

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM VỀ SỬ DỤNG MẪU DẤU

Ngày 25 tháng 3 năm 2011 Hội đồng Họ Đỗ (Đậu) Việt Nam đã ra Thông báo qui định về con dấu của các khu vực

 

Ảnh - Đỗ Văn Yên