Giới thiệu  » Điều lệ

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng họ Đỗ tỉnh Nam Định

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng họ Đỗ tỉnh Nam Định đã được Đại hội Thành lập Hội đồng họ Đỗ Nam Định lần thứ nhất thông qua và biểu quyết tán thành vào ngày 17 tháng 12 năm 2017 (tức ngày 30 tháng 10 năm Đinh Dậu)

       Bản Điều lệ này gồm 2 phần, 3 chương, 12 điều, đã được thông qua tại Đại hội lần thứ nhất thành lập Hội đồng họ Đỗ Nam Định và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2017:
Phần I. TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH
Phần II. ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG
Chương I. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG
     Điều 1: Nguyên tắc xây dựng Điều lệ
     Điều 2: Tên gọi và con dấu
     Điều 3: Nghi lễ trong các hoạt động lớn của Hội đồng họ Đỗ Nam Định
Chương II. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ NAM ĐỊNH
     Điều 4. Thành viên họ Đỗ Nam Định
     Điều 5. Nghĩa vụ và quyền lợi của thành viên
          5.1. Nghĩa vụ của thành viên
         5.2. Quyền lợi của thành viên
     Điều 6. Tổ chức của Hội đồng họ Đỗ Nam Định
     Điều 7. Hoạt động của Hội đồng
     Điều 8. Nghĩa vụ và quyền lợi của ủy viên Hội đồng
          8.1. Nghĩa vụ của ủy viên Hội đồng
          8.2. Quyền lợi của ủy viên Hội đồng
     Điều 9. Hội đồng họ Đỗ cấp Huyện, Thành phố
     Điều 10. Tài chính của Hội đồng
Chương III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
     Điều 11. Quy định hiệu lực của Điều lệ.
     Điều 12. Quy định về sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Xin vui lòng tải về để xem chi tiết!