Giới thiệu  » Chương trình hoạt động

Chương trình hoạt động của Hội đồng họ Đỗ Nam Đinh Khóa I

Đại hội Thành lập Hội đồng họ Đỗ Nam Định lần thứ nhất đã nhất trí tán thành Chương trình hoạt động của Hội đồng họ Đỗ Nam Định khóa I, nhiệm kỳ 2017 - 2020:

      1. Hoạt động của Hội đồng theo Điều lệ, tích cực liên lạc, liên kết các dòng họ Đỗ trên địa bàn tỉnh, giúp nhau tìm về cội nguồn, tu phả dòng họ đầy đủ, chính xác, trao đổi văn hóa tâm linh thời đại mới.
       2. Cùng các huyện, thành phố chưa thành lập Hội đồng, từng bước chuẩn bị Đại hội thành lập Hội đồng họ Đỗ cấp huyện, cấp thành phố.
       3. Tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam
      4. Ban Biên tập thông tin, sử dụng trang Thông tin điện tử: www.hodonamdinh.com và trang Facebook: “Họ Đỗ Nam Định” cùng hòm thư điện tử: hodotinhnamdinh@gmail.com; khi có điều kiện sẽ in bản tin.
      5. Thành lập Ban biên soạn cuốn sách “Lịch sử các dòng họ Đỗ trên địa bản tỉnh Nam Định”.
      6. Khảo cứu tài liệu, chứng cứ lịch sử đề nghị minh oan cho cụ Đỗ Thích (thế kỷ X – triều Đinh).
      7. Chuẩn bị để thành lập Câu lạc bộ doanh nhân, câu lạc bộ văn, thơ, văn nghệ họ Đỗ Nam Định.
      8. Vận động quyên góp xây dựng quỹ, ủng hộ cho các hoạt động của họ Đỗ Nam Định.
      9. Xây dựng kế hoạch để có thể đăng cai: Họp mặt họ Đỗ (Đậu) Việt Nam tại Nam Định.
     10. Chuẩn bị nhân sự, nội dung và công tác bảo đảm cho Đại hội Họ Đỗ Nam Định khóa 2 vào năm 2020.


HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ NAM ĐỊNH KHÓA I