Tư liệu  » Ca khúc Đỗ tộc

BÀI CA HỌ ĐỖ

Nhạc: Đỗ Đức Liên || Lời: Đỗ Ngọc Liên

Có một dòng họ nằm trong trăm họ - từ cội nguồn rất xa.
Có một dòng họ nằm trong trăm họ - là họ Đỗ Việt Nam.
Câu chuyện xưa:
Vụ Tiên nương Hương Vân Cái Bồ Tát,
Vang vọng mãi Đỗ Thị Đoan Trang, đã sinh ra Kinh Dương Vương,
Gò Thiềm Thừ, vùng lịch sử. Đây Ba La,

Bia Con cóc sánh cùng trời đất,
Tám mộ trường tồn dấu tích.
Trải qua 5 ngàn năm,
Dòng họ Đỗ Việt Nam, từ trên ngàn xuống biển,
Hữu Nghị Quan đến Mũi Cà Mau,
Ở rộng khắp năm châu.
Dòng họ Đỗ Việt Nam

Ơi! Những người con làm rạng danh đất nước!
Họ Đỗ Việt Nam!
Những người con viết trang sử vàng.
Xanh như cây, tươi như đất.
Dòng họ Đỗ Việt Nam - dòng họ Đỗ Việt Nam.
Lấy Đức lấy Tâm để lưu truyền mai sau,
Lấy Đức lấy Tâm để lưu truyền mai sau.

Nghe lời bài hát!